Login

Register

Login

Register

За нас

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

Устав на Асоциацията

 

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл.1. Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове / НАППЧП/ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, наричано по-нататък „Сдружението“.
Чл.2. Сдружението е браншова, неполитическа, доброволна и независима организация, която ще се ръководи от законите на Република България, от този устав, от принципите на хуманизма и демокрацията, от морала и етиката на членовете си. В Сдружението участват юридически и физически лица – производители и преработватели на черупкови плодове и съпътстващи това дейности.
Чл.З. Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.
Чл.4. Седалището и адресът на управление на Сдружението е: град Казанлък.

II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Сдружението осъществява дейност в ОБЩЕСТВЕНА полза.
Чл.7. Сдружението има следните основни цели:

1. Чрез своята обществено полезна дейност активно да съдейства за развитието на селското стопанство, в областта на производството и преработката на черупкови плодове в страната, подобряване качеството на продукцията и повишаване продуктивността на дейностите свързани с производството, преработването и реализацията на продукцията.

2. Да обединява дейността и да осъществява всестранна браншова защита на интересите на своите членове.
3. Да работи за постигането на браншово единство и взаимодействие, както и колегиална солидарност между своите членове в Република България;
4. Да разработва и участва в различни национални и регионални проекти, насочени към стимулиране и развитие на дейностите в сдружението.
5. Да извършва комплексни проучвания на проблемите и затрудненията, които имат членовете на сдружението : технически, икономически, финансови, правни и други, като извършва съответните анализи и съдейства на национално и регионално ниво за тяхното отстраняване;
6. Да информира своите членове, да им предоставя анализи, оценки и прогнози, подпомагащи тяхната дейност; да организира международни, национални и регионални мероприятия, семинари, конференции и други, свързани с дейността на Сдружението;
7. Да участва в работни групи при обсъждане на нормативни документи, които регламентират дейностите в областта на селското стопанство.

Чл.8. Предметът на дейност на Сдружението е: осъществяване на целите и задачите, свързани с развитието на селското стопанство в областта на производството и преработката на черупкови плодове в страната. Сдружението ще осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност на сдружението, посочена в чл.14 от настоящия устав.

Чл.9. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:
1. привличане на изявени специалисти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина за усъвършенстване на нормативната база в областта на селското стопанство;
2. участие на членове на Сдружението в различните контактни групи и секционни програми на МЗХ;
3. създаване и разработване на единен регистър на членовете на Сдружението в Република България;
4. създаване и поддържане на електронна страница на Сдружението;
5. създаване и издаване на месечен бюлетин на Сдружението;взаимодействие и сътрудничество между производители ,преработватели и търговци на земеделска продукция и съпътстващи с нея дейности в страната и чужбина;
6. взаимодействие и сътрудничество с държавни и общински органи, сродни организации и сдружения, физически и юридически лица за постигане целите на Сдружението;
7. организиране и провеждане на дискусии и семинари, посветени на проблемите в селското стопанство и неговото развитие;
8. участие в национални и международни проекти за финансиране развитието на отрасъла;
9. популяризиране и пропагандиране дейността на Сдружението, включително и чрез средствата за масова информация.

III. ИМУЩЕСТВО. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.10. Имуществото на Сдружението се състои от пари, ценни книжа, движими вещи, недвижими имоти и вещни права върху тях, права върху интелектуална собственост и други, регламентирани от българското законодателство.
Чл.11. (1). Имуществото на Сдружението се набира от:
1. встъпителна вноска ;
2. членски внос, платим не по-късно от 15.12. на текущата година;
3. допълнителни имуществени вноски на членовете;
4. дарения, завещания и спонсориране;
5. извършвана на допълнителна стопанска дейност, свързана с целите и задачите на сдружението.
(2). Размерът на встъпителната вноска, членския внос и на имуществените вноски и редът за тяхното изплащане се определят с решение на Управителния съвет.

Чл.12. Имуществото на Сдружението е общо и неделимо. Разпореждане с него става с решение на Управителния съвет.
Чл.13. По решение на Управителния съвет могат да се създават основни и целеви фондове. Тяхното ползване и разходване се определя от Управителния съвет.
Чл.14. (1). По изключение Сдружението има право да извършва допълнителна стопанска дейност. Предметът на стопанска дейност е насочен към постигане на основната цел на Сдружението и се състои в посредничество при: закупуване, доставка и пласмент на селскостопански суровини, материали и продукти, техника и технологии, необходими за дейността на членовете му; сключване на групови осигуровки за членовете на Сдружението; осигуряване на услуги, свързани с растителната защита на насажденията, за членовете на Сдружението; закупуване и доставка на средства за растителна защит информационно обслужване на членовете на Сдружението; публикуване и разпространяване на специализирани информационни материали; консултантска дейност.
(2). Приходите се използват за постигане на определените в настоящия устав цели.
(3). Сдружението не разпределя печалба.

Чл.15. Разходите, свързани с дейността и управлението на Сдружението се покриват от неговите приходи.
Чл.16. (1). Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени в настоящия устав и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2). За безвъзмездно разходване имуществото на Сдружението, на лицата по чл.41, ал.З от ЗЮЛНЦ, общото събрание взема мотивирано решение с мнозинство 2/3 от всички негови членове.

IV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 17. (1) Членуването в сдружението е доброволно.
(2) Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно, пълнолетно физическо лице или юридическо лице, което споделя целите и предмета на дейност на Сдружението, и приема задължението да спазва този Устав.

Чл.18. (1). За приемане в Сдружението се подава писмено заявление-декларация до Управителния съвет, в което кандидатът заявява, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав и отговаря на неговите изисквания, като представя доказателства, че е свързан с производството и/или преработката на черупкови плодове. Кандидатите -юридически лица към молбата си представят още: документи за регистрация и решение на управителния орган за членство в Сдружението.
(2). Членството в Сдружението се придобива от датата на решението на Управителния съвет за приемане на новия член.

Чл.19. (1) Членството в Сдружението се прекратява:
a. доброволно – с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на Сдружението;
b. при смърт или поставяне под пълно запрещение, съответно при прекратяване на дейността на юридическо лице;
c. при изключване;
d. с прекратяване на дейността на Сдружението;поради отпадане.
(2) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на
Управителния съвет, когато:
• системно нарушава задълженията, предвидени в настоящия устав;
• извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.
(3) Членство в Сдружението се прекратява поради отпадане, когато
член на Сдружението:
– не е внесъл членски внос в определените за това срокове;
– член на Сдружението е преустановил участието си в дейността на Сдружението.
(4). Обстоятелствата по ал.З на настоящия член се установяват от Управителния съвет, който го отразява в документацията на Сдружението.
(5). При прекратяване на членството, Сдружението не дължи връщане на направените парични и имуществени вноски.

Чл.20. Членовете на Сдружението имат следните права:
1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи;
2. да бъдат информирани за дейността на Сдружението, както и да се ползват от цялата теоретична информация от страната и чужбина, с която разполага;
3. да се ползват от имуществото на Сдружението, доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
4. да се ползват от резултатите от цялостната дейност на Сдружението, при спазване на настоящия устав;
5. да се ползват от финансова и браншова подкрепа от страна на Сдружението;
6. да поставят за разглеждане и да искат съдействие при решаване на всички въпроси, отнасящи се до дейността на Сдружението;
7. да участват в инициативите и мероприятията на Сдружението;
8. да се информират за състоянието на финансите и дейността на Сдружението, като им се осигурява свободен достъп до цялата документация и им се предоставят необходимите разяснения.

Чл.21. Членовете на Сдружението имат следните задължения:
1. да спазват Устава на Сдружението и изпълняват решенията на ръководните му органи;
2. да отговарят на изискванията на настоящия устав;
3. да плащат в срок членския си внос и имуществените вноски;
4. да участват активно в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
5. да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество;
6. да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите на Сдружението или го злепоставят;
7. да уведомят Управителния съвет за всяка промяна в адреса си. В случай, че член на Сдружението промени адреса си за кореспонденция и не уведоми за това Сдружението, всички съобщения и покани до него се считат за надлежно връчени.

Чл.22. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

V. ОРГАНИ И НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 23. Органи на управление на Сдружението са:
• Общо събрание;
• Управителен съвет;

Чл.24. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови редовно приети членове – физически и юридически лица. Юридическите лица – членове на Сдружението се представляват от овластено от управителния им орган физическо лице. Броя на делегатите на Общото събрание е равен на броя на членовете на сдружението.
Чл.25. Права на общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. приема основните насоки и програма за дейността и развитието на Сдружението;
3. приема други вътрешни актове;
4. определя броя и състава, избира и освобождава членове на Управителния съвет;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
8. приема финансовите отчети и отчетите за дейността на УС;
9. приема бюджета на Сдружението;
10. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове,регламентиращи дейността на Сдружението;
11. взема решения по всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от настоящия устав и от закона.

Чл.26. (1) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
(2) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол само относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(3) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква от УС по негова инициатива най-малко веднъж на година.
(2) Общото събрание може да се свика по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай УС в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалище на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Писмената покана се изпраща на посочените от членовете електронни адреси и се публикува в 1 /един/ специализиран национален вестник най-малко един месец преди датата на Общото събрание.

Чл. 28. (1). Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.
(2). Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите лица, подписва се от тях и се заверява от председателя и секретаря на събранието.
Чл. 29. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1.него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2.юридически лица, в които той е управител или може да наложиили възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 30. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите членове, с изключение на решенията по чл. 25, ал. 1, т. 1 и 7, които се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, Общото събрание не може да вземе решения.

Чл.31. (1). За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола. Тези лица отговарят за верността на съдържанието му.
(2). Протоколът, списъкът на присъстващите членове и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в нарочна книга.

Чл.32. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ е управителния орган на Сдружението.

Чл.ЗЗ. (1) УС се състои от 7/седем/ лица – членове на Сдружението, които се избират от Общото събрание.
(2) Членовете на УС се избират за срок от три години.
(3) Председателят на УС се избира от УС .
(4) УС избира измежду своите членове двама Заместник-Председатели.
(5) Заседания на УС се провеждат най-малко един път на три месеца.

Чл. 34. Управителният съвет:
1. свиква Общото събрание;
2. определя обема на представителната власт на своите членове;
3. прави предложения пред Общото събрание за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване на Сдружението, за сливане или вливане в друго сдружение, както и за изключване на членове;
4. определя размера на встъпителната вноска, членския внос и други имуществените вноски;
5. извършва оперативното ръководство на дейността на Сдружението;
6. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
7. изготвя бюджета на Сдружението и се отчита пред Общото събрание за неговото изпълнение;
8. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
9. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
10. определя реда и организира извършването на обществено полезната дейност на Сдружението, и носи отговорност за това;
11. определя адреса на Сдружението;
12. приема правила за работата си;
13. при ликвидация – избира ликвидатор;
14. приема и изключва членове;
15. кани външни лица, които не са членове на Сдружението да присъстващ на заседанията на Управителния съвет и на общото събрание на Сдружението. (Поканените външни лица нямат право на глас.);
16. В случай на необходимост взема решение за назначаване Изпълнителен директор и определя правомощията му;
17. решава всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание и не противоречат на този Устав.

Чл.35. До избирането на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява своите функции.
Чл. 36. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Заместник – Председател.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този алинея се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 34, т. 9, 10 и т.13 – с абсолютно мнозинство.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл.37. (1). За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се заверява от Председателя и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
(2). Протоколът, заедно с материалите по свикването на заседанието се завеждат в нарочна книга.

Чл.38. (1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ е член на Управителния съвет и се избира от УС .
(2) Правомощия:
1. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
2. ръководи текущата дейност на Сдружението;
3. представлява Сдружението пред трети лица в страната и чужбина;
4. осъществява непрекъснат диалог с МЗХ, както и с други правителствени организации, целящ реализация на целите на Сдружението;
5. осъществява срещи и контакти с други неправителствени и сродни организации, целящи реализация на целите на Сдружението.
6. отговаря за организацията и ръководството на цялостната дейност на Сдружението;
7. от името на Сдружението сключва изменя и прекратява трудовите договори с персонала; определя трудовите възнаграждения; налага дисциплинарни наказания; командирова персонала на Сдружението, като спазва действащата нормативна уредба; разрешава ползване на платен годишен отпуск и други;
8. по решение на УС назначава Изпълнителен директор;
9. предприема действия по стопанисване и опазване на имуществото на Сдружението;
10. осигурява условия за нормалното функциониране на Сдружението в съответствие с действащата нормативна уредба и настоящия устав.

Чл.39. (1) Представителството на Сдружението се осъществява от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от единия Заместник – Председател на Управителния съвет.
(2) Когато Сдружението има назначен Изпълнителен директор, обсега на представителната му власт се регламентира в изричен писмен договор.

Чл.40. Член на Управителния съвет, който в рамките на 1 /една/ календарна година не се яви на три заседания на съвета без уважителна причина се счита за самоизключил се. Неявяването се удостоверява от Управителния съвет и се заявява за вписване в съответния съд.

Чл.41. С решение на общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

Чл.42. Клоновете не са юридически лица. Те се ръководят от управител и извършват дейностите, определени с решението на общото събрание за откриването им. Общото събрание определя и обема на правомощията и представителната власт на управителя.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.43. (1) Сдружението се прекратява:
– с решение на Общото събрание;
– с решение на съответния съд, когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.
(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3)Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4)В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 44. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2)Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от друго лице, определено от него. Когато ликвидаторът не е определен от Управителния съвет той се определя от съответния съд.
(3)Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно -чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество на Сдружението. Ликвидаторът няма право да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
Чл.45. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седаллщсю на прекратеното Сдружение.
Чл. 46. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението от съответния съд.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47. (1)Сдружението има свои печат и емблема.
(2) Управителният съвет издава на членовете на Сдружението нарочни сертификати, удостоверяващи акта на членството.
Чл.48. За неуредените изрично в този Устав въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на Сдружението от 06.03.2015 година.

Свържете се с нас

+359 889 417 868

ГР. СОФИЯ, 1680, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 98

Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове

Заедно в развитието на селското стопанство,  производството и преработката на черупкови плодове в страната, подобряване качеството на продукцията и повишаване продуктивността на дейностите свързани с производството, преработването и реализацията на продукцията.