Login

Register

Login

Register

НАППЧП

Идеята за създаване на Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове е да се обединят производители и преработватели на черупкови плодове, а секторът да излезе на светло. Председател на асоциацията е Илиас Сарнук

Свържете се с нас

+359 889 417 868

гр. София, 1680, бул. България 98

Основната дейност на асоциацията

Чрез своята обществено полезна дейност активно да съдейства за развитието на селското стопанство.

Обединение

Да обединява дейността и да осъществява всестранна браншова защита на интересите на всички свои членове

Солидарност

Да работи за постигането на браншово единство и взаимодействие, както и колегиална солидарност между своите членове

Развитие

Да разработва и участва в различни национални и регионални проекти, насочени към стимулиране и развитие на дейностите в Сдружението

Регулаторна дейност

Да участва в работни групи при обсъждане на нормативни документи, които регламентират дейностите в областта на селското стопанство

Информираност

Да информира своите членове, да им предоставя анализи, оценки и прогнози, подпомагащи тяхната дейност; да организира международни, национални и регионални мероприятия, семинари, конференции и други, свързани с дейността на Сдружението

Проблеми и решения

Да извършва комплексни проучвания на проблемите и затрудненията, които имат членовете на Сдружението: технически, икономически, финансови, правни и други, като извършва съответните анализи и съдейства на национално и регионално ниво за тяхното отстраняване

За нас

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

Свържете се с нас

+359 889 417 868

ГР. СОФИЯ, 1680, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 98

Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове

Заедно в развитието на селското стопанство, производството и преработката на черупкови плодове в страната, подобряване на качеството и повишаване продуктивността на дейностите, свързани с производството, преработката и реализацията на продукцията.